top of page
VMGonline Kurso taisyklės
VMGonline Kurso taisyklės

Mokymų „99 kulinariniai triukai“ taisyklės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ)  4 str. nuostatomis,  mokymai „99 kulinariniai triukai“ laikomi autorinių teisių objektu, todėl autorius turi visas ATGTĮ 14 str. ir 15 str.  išdėstytas turtines bei neturtines teises. Atsižvelgiant į tai, bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu.

Nesilaikant teisės aktuose nustatytų kūrinio naudojimo reikalavimų, autorius turi teisę pasinaudoti ATGTĮ 77 str. nustatytais teisių gynimo būdais ir reikalauti:

  • pripažinti teises;

  • įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;

  • uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;

  • atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);

  • išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu;

  • atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 84 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą;

  • sumokėti kompensaciją;

  • taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Šių mokymų tikslas yra pasidalinti autoriaus žiniomis, patarimais ir sukaupta patirtimi apie maisto gaminimo principus. Mokymuose pateikiama medžiaga yra parinkta autoriaus, laisvo scenarijaus pagrindu.

Mokymuose pateikiama medžiaga yra laikoma mokomąja ir patariamąja, todėl jos naudingumas negali būti laikytinas abejotinu ar ginčytinu.

Jei pirkėjas suabejotų kursų naudingumu ir nuspręstų jų nebetęsti – pinigai už mokymus negrąžinami. ​

Autorius nėra atsakingas už pirkėjų ar kitų asmenų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie galėtų kilti dėl šių mokymų turinio bei jų metu pateiktų patarimų.

bottom of page